Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Pokiaľ ste naším zákazníkom alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje a my zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré Vám prináležia v súvislosti s GDPR / Nariadením EU o ochrane osobných údajov/.

Správca

Stránku www.Oxystar,s.r.o. prevádzkuje spoločnosť Oxystar s.r.o., IČO :46232214, so sídlom Lužná 5, 851 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, ddiel:Sro,vl.č.73964/B . Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, teda určujeme, ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, na akú dlhú dobu a prípadne vyberáme ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať. Kontaktné údaje Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na email: info@oxystar.sk alebo na tel. čísle 0917 504 897.

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a teda že: Budeme spracovávať Vaše osobné údaje iba na základe platných právnych základov a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonných povinností a udeleného súhlasu. Týmto spôsobom plníme podľa článku č.13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov, umožníme Vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa Zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte a to z nasledujúcich dôvodov:

• poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Na poskytovanie našich služieb a plnenie zmluvy potrebujeme vaše osobné údaje v rozsahu: fakturačné údaje, e-mail,telefón,adresa dodacia, korešpodenčná pokiaľ nie sú totožné, tieto potrebujeme napr. aj k dodaniu tovaru poštou alebo kuriérom na vašu adresu.

• vedenie účtovníctva

Ak ste naši zákazníci, Vaše osobné a fakturačné údaje nevyhnutne potrebujeme, aby sme si splnili zákonnú povinnosť pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov. Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné aktuálne známe technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov.

Predanie osobných údajov tretím osobám

K vaším osobným údajom majú prístup naši spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich služieb :

Google

Účtovná firma

Slovenská pošta,a.s.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie alebo služby spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takom prípade pri výbere spracovateľa budeme klásť minimálne také isté nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Predávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov V súvislosti s ochranou osobných údajov máte nasledujúce práva. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@oxystar.sk

Právo na informácie

Máte právo na informácie, ktoré je naplnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. Právo na prístup Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Na Vašu žiadosť Vám podľa možností obratom, najneskôr však do 15 dní písomne oznámime, aké údaje máme o Vás zaznamenané.

Právo na doplnenie a zmenu osobných údajov

Ak sa u vás niečo zmení alebo budú akékoľvek Vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov, ktoré na Vaše požiadanie opravíme.

Právo na obmedzenie spracovania

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že Vaše údaje, ktoré spracovávame sú nepresné, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Právo na prenosnosť údajov

Právo na prenos údajov si uplatníte, ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému. Budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup.

Právo na výmaz osobných údajov

Právo na výmaz osobných údajov ( právo byť zabudnutý) je Vašim ďalším právom. Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na spracovanie Vašej požiadavky v súvislosti s právom na výmaz budeme potrebovať aspoň 15 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní aj zákonnou povinnosťou, a napr. sme povinní evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radí, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

V Bratislave dňa 25.5.2018